16. aprill 2015
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

CM:Päikesejaamade paigaldamine korterelamutele KredEx-i toetusega

Päikeseelektrijaamade tasuvusajaks on meedias pakutud vahemikku 6 kuni 15 aastat, mida võib pidada ka suhteliselt tõepäraseks ennustuseks.

Päikeseelektrijaama tasuvusaja kujunemisel mängivad kõige suuremat rolli kolm tähtsaimat tegurit, milleks on rajamise maksumus, päikesepaneelide toodang aastas ning elektri hind. Tänu SA KredExi vahendatud toetusele on paljudele korterelamutele tekkinud võimalus maksumuse poolt vähendada kuni 40%.

Lühidalt KredExi toetusest

27. märtsil 2015 jõustus korterelamute rekonstrueerimise toetuse määrus, mille kohaselt saavad korteriühistud ja kohalikud omavalitsused riiklikku tuge korterelamute kordategemiseks ja energiakulude vähendamiseks. Toetuse väljajagamine toimub läbi Sihtasutuse KredEx ning toetuse suurus sõltub sellest, millise energiaklassi korterelamu saavutab peale rekonstrueerimistöid. Nende hulka kuuluvad 17 erinevat ehitusega seotud tegevust, mille kohta leiab täpsemat infot KredExi kodulehelt (http://www.kredex.ee/korteriuhistu/korteriuhistu-toetused/rekonstrueerimise-toetus/). Üheksas punkt antud nimekirjas on korterelamus taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete ostmine ja paigaldamine. Saavutades korterelamu rekonstrueerimisega energia-märgise "C", "D" või "E", toetatakse tööde finantseerimist vastavalt 40%, 25% või 15% ulatuses. Antud toetusi on võimalik taotleda ka siis, kui varasemalt on näiteks "C" energiamärgis olemas. Põhiline on, et hoone on ehitatud enne 1993. aastat ning tegutseks korteriühistu.

Rekonstrueerimise käigus korterelamute katusele päikesepaneelide paigaldamisel on hea mõte mitmel põhjusel:

• Parema energiamärgise saavutamine hoonele on lihtsam

• Hoone energiamärgise tarbeks arvutatakse elektrienergia tarvet koefitsiendiga 2,0

• Energiamärgise arvutamisel võetakse arvesse ka hoone elektrienergia eksport

• Päikeseelektrijaama tasuvusaeg väheneb alla 10-ne aasta

• Päikesepaneelidega varustatud hooned on kinnisvaraturul atraktiivsemad

Järgnevalt käsitletakse päikeseelektrijaamade tasuvusaja ja seda mõjutavate muutujate kujunemist koos riigipoolse KredEx-i toetusega.

Päikeseelektrijaamade tasuvusaja põhimõtteline struktuur on näidatud joonisel 1. 

 

Joonis 1. Päikeseelektrijaama tasuvusaja arvutamise struktuur ja selle tegurid. (Punasega: tasuvusaega suurendavad elemendid. Rohelisega: tasuvusaega vähendavad elemendid. Mustaga: looduslikud ja paigalduslikud elemendid. Roosaga: KredEx'i toetus)

Päikeseelektrijaama maksumus

Kõige tüüpilisemaks päikeseelektrijaamaks on mikrotootja, mille suuruseks on 11 kW. Kõige odavamaks paigalduslahenduseks selle juures on trapetsplekist viilkatus, mille mõistlikuks "võtmed kätte" hinnaks on 12 000 EUR pluss käibemaks, mis tähendab, et antud elektrijaama lõpphinna ja paigaldatud võimsuse suhteks tuleb 1,3 EUR/W. Käesoleva artikli koostaja 2014. aasta magistritööst "Päikeseelektrijaama toodangu simulatsioon ja majanduslik analüüs linnatingimustes asuvatel hoonetel" järeldus, et optimistliku stsenaariumi korral ning sobivate paigaldustingimustega, mille juures elektrijaama hinna ja paigaldatud võimsuse suhe on 1,2 EUR/W kohta, on päikeseelektrijaama tasuvus 7 aastat. Hinna kujundavad viis põhilist faktorit, milleks on päikesepaneelid, paigaldustööd, inverter, kinnitus- ja elektritarvikud. Nende protsentuaalne osakaal on näidatud joonisel 2.

 Joonis 2. 11 kW päikeseelektrijaama paigaldamise maksumuse kujuneminePäikeseelektrijaama rajamisel on suurimaks maksumuseks päikesepaneelid ise.   Päikeseelektrijaama paigaldustööde hulka kuuluvad kõik tegevused, mis tehakse ära seonduvalt päikeseelektrijaama rajamisega. Selle hulka ei kuulu vaid Elektrileviga sõlmitud liitumislepingu tasu, mis on üldjuhul umbes 300 EUR, ning kooskõlastus kohaliku omavalitsusega hoone tehnosüsteemide muutmiseks. Antud kulutused KredEx-i toetatavate tööde hulka ei kuulu. Paigaldustööde hulka kuuluvad järgnevad tegevused:• Elektriprojekti koostamine• Elektrilevi liitumistaotluse ja Eleringi taastuvenergiatoetuse taotluse esitamine• Päikesepaneelide paigaldamine• Elektritööd• Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistusKatusele paigaldamise korral tuleb arvestada ka katuse ehitusliku seisukorraga ja elueaga. Võttes arvesse, et korralikult ehitatud ja 14 400 EUR maksev päikeseelektrijaam peab vastu kuni 40 aastat, mille jooksul toodetakse teatud hulk energiat, millest osa tarbitakse kohapeal kohe ära ning osa müüakse elektrivõrku, saab koostada tasuvusarvutuse antud süsteemile.

Päikeseelektrijaama tasuvusaeg

Nagu oli joonisel 1 näha, koosneb päikeseelektrijaamade tasuvusaeg paljudest erinevatest muutuvatest sisenditest. Hea on leida tasuvusaeg ühele võimalikule stsenaariumile eelnevalt mainitud 14 400 EUR maksvale 11 kW päikeseelektrijaamale. Lihtsustamaks tasuvusaja arvutamise lahenduskäiku veelgi, võetakse arvesse järgmisi tegureid:

• Elektrienergia lõpphinnaks on 0,14 EUR/kWh• Elektrihind tarbija jaoks ei tõuse, inflatsioon ja elektrihinna tõus on võrdsed• 11 kW päikeseelektrijaam toodab ligikaudu 11000 kWh aastas• Toodangu kujunemisel ei arvestata päikesepaneelide iga-aastast degradeerumist• Kogu toodetud elektrienergia tarbitakse kohapeal ära• Päikeseelektrijaama hoolduskulud aastas on ~100 EUR• Päikeseelektrijaam ostetakse kohe väljaIga-aastane sääst tulenevalt elektritootmisest on järgmine: (11 000 x 0,14) – 100 = 1440 EUR. Jagades antud summaga paigaldamise maksumuse 14 400 EUR, tuleb tasuvusajaks 10 aastat. Sisendite täpsustamisel vastavalt iga konkreetse objekti iseärasustele muutub ka ennustatav tasuvusaeg.• Elektrienergia hind võib olenevalt lepingust kõikuda vahemikus 0,10 kuni 0,16 EUR/kWh, mille juures suurtarbijatel on hind odavam• Elektrihinna kujunemine tulevikus ei ole täpselt teada, kuid võib eeldada, et elektritarbimise ja keskkonnatasude tõustes omab see ka tulevikus kasvutrendi• Päikeseelektrijaamade tootlikkus 1 kWp = 1000 kWh, nagu sai valitud tasuvusarvutuses, on pigem oodatav keskmine toodang. Sama näitaja oli näiteks 2012. aastal Vormsi koolimajale paigaldatud päikeseelektrijaamal 1200 kWh• Päikesepaneelide degradeerumine ehk aastane väljundvõimsuse langemine nimivõimsusest on Eesti klimaatilistes oludes umbes 0,3%, mille tõttu ei oma see väga suurt mõju tasuvusarvutustele• Mõistlik on päikeseelektrijaama projekteerida nii, et enamik toodangust saaks kohapeal ära tarbitud. Samas soodustab elektrivõrku müümist taastuvenergiatoetus• Päikeseelektrijaamade paigaldamisel peaks arvestama ka nende hooldamiskuluga, mille hulka kuulub regulaarne puhastamine ja tehnilise seisukorra kontrollimine

KredEx-i korterelamute rekonstrueerimise toetuse saamiseks vajalike nõuete täitmisel saadav abi päikesepaneelide paigaldamisele vähendab selle tasuvusaega kuni 40%. Kuna valdavalt korterelamute korterite elektrienergia tarbimine ei ole majandatud läbi korteriühistute, siis üldjuhul läheb päikeseelektrijaama toodetud elektrienergia üldtarbijate katteks. See võib tasuvusaega mõne aasta võrra suurendada, kuid saades finantseeringu toetust, väheneb tasuvusaeg siiski 10 aasta piiresse.

SA KredEx tehnilise konsultandi Anvar Kima kommentaar:

"Päikeseelektrijaamade ehk PV paneelide abil elektrit tootvate jaamade paigaldamine kuulub samuti SA KredEx poolt toetatavate tegevuste hulka. Ühelt poolt on siin tegemist taastuvenergia tootmisega, mis aitab fossiilkütuste tarbimist vähendada, teisest küljest annab see võimaluse kohapeal energiat tootes elanike kulutusi kokku hoida. Kui hoones kasutatakse ka väljatõmbeõhu soojuspumpa, siis oleks tegemist nn energiavõimendusega, kus 1 kWh kohapeal toodetud päikeseelektrist saab toota kuni 3,5 kWh soojusenergiat. Koos KredEx-i toetustega muutuvad selliste koosluste tasuvusajad üsnagi lühikeseks ja paraneb rekonstrueeritavate hoonete energiatõhususarv ETA. Omalt poolt soovitan kindlasti renoveerimisprojektide koostamisel PV jaamade paigaldamist tõsiselt kaaluda."Samuti on uues valitsusliidu tegevusprogrammis sees mitmeid punkte, mis annavad kindlustunde, et kõik kes investeerivad taastuvenergiasse, nagu päikeseelektrijaamad, saavad selle jaoks jätkuvalt ka riiklike toetuste osaliseks. Järgnevalt väljavõtted antud dokumendist:

5.12 Soodsama hinnaga energialahenduste loomiseks eelistame ja toetame taastuvate ja alternatiivsete energiakandjate kasutuselevõttu kohalikus energiamajanduses.

9.14 Maksame mikrotootjatele taastuvenergia toetust kogu võrku antud elektrienergia ulatuses.

9.15 Analu¨u¨sime bilansienergia su¨steemi rakendamist, kus mikrotootjatel on võimalus toota võrku taastuvenergiat ja tasaarveldada selle aasta jooksul energiatarbimisega.

9.18 Eesti taastuvenergia tootjatele ning arendajatele luuakse võrdsed ning tehnoloogia-neutraalsed võimalused taastuvenergia direktiivis ette nähtud paindlike koosto¨o¨mehhanismide rakendamiseks.

9.19 Seame elektri ja soojatootmises pikaajaliseks eesmärgiks järkjärgulise u¨lemineku taastuvenergeetikale. Taastuvenergia sektori arendamine peab käima tarbijatele säästlikul viisil.

9.21 Seame eesmärgiks, et taastuvenergia osakaal elektrienergia lõpptarbimises moodustab aastaks 2030 poole tarbimisest.

Päikeseelektrijaamade paigaldamisel on lisaks rohelisele mõtte- ja tegutsemisviisile ning mõistliku, alla 10-aastase tasuvusaja juures veel teisigi positiivseid külgi. Päikeseelektri tootmisega kaitstakse ennast võimalike suuremate elektrihinna tõusude eest kümneteks aastateks. Päikesepaneelidega varustatud hooned on kinnisvaraturul atraktiivsemad müügiartiklid. Ning lõpetuseks - igal päikeseelektrijaama omanikul on hommikuse päikesetõusu ajal rohkem põhjust rõõmu tunda.

Päikest soovides

Mihkel MahlapuuAS TERAProjektijuht[email protected]

www.tera.ee

Autor: kinnisvarauudised.ee CM

Jaga lugu
Kinnisvarauudised.ee toetajad:
Teeli RemmelgKinnisvarauudised.ee juhtTel: 51 23 770
Siim SultsonReporter-toimetaja Tel: 53 330 651
Triin UibopuuEhitus ja kinnisvara konverentside programmijuhtTel: 51 990 655
Rivo HabakukReklaami projektijuhtTel: 58 361 474